تاری دید در کودکان

تاری دید در کودکان مشکلات بینایی کودکان ، عارضه شایعی است و اغلب به دلیل تومور و آسیب های مغزی ایجاد نمی شود. در صورت وجود تومور و یا آسیب مغزی، دو نوع اختلال بینایی در کودک مشاهده خواهد شد، دوبینی یا تاری دید و یا حرکات غیر طبیعی چشم ها. در صورتی که کودکی اطلاعت بیشتر دربارهتاری دید در کودکان[…]