بیماری مننژیت در کودکان

به التهابی که توسط عفونت مایع اطراف مغزی و نحاعی بوجود می آید مننژیت، می گویند. نام دیگر بیماری مننژیت، سر سام است. مننژیت بیشتر بر اثر عفونت و باکتری ها و یا مصرف برخی داروها، بوجود می آید. شایع ترین نوع مننژیت از طریق ویروس ها می باشد. ممکن است بیماری مننژیت در کودکان بعد از چند هفته اطلاعت بیشتر دربارهبیماری مننژیت در کودکان[…]